அவர்களுக்காகவே இரண்டாவது திருமணம் செய்தேன், முதன் முறையாக வெளிப்படையாக கூறிய முத்து..!!

2015 Thediko.com