கமல் ஒரு சுயநலவாதி..! காரியம் முடிந்ததும் கழட்டி எறிந்து விடுவார்..!!

2015 Thediko.com