அமலா பாலை பிரிந்ததற்கு இது தான் காரணம்! இயக்குனர் விஜய் விளக்கம்..!!

2015 Thediko.com