அமலா பால் அந்த நடிகரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளாரா??

2015 Thediko.com