மார்பில் பச்சை குத்திய த்ரிஷா… கையில் பச்சை குத்திய ஓவியா…!!

2015 Thediko.com