சென்னையில் ரஜினி உருவ பொம்மை எரிப்பு! (படம் உள்ளே)

2015 Thediko.com