நடிகரின் நல்ல எண்ணத்தால் சம்பளத்தை குறைத்த நடிகை..!!

2015 Thediko.com