சிரித்து கொண்டே சாவு வாக்குமூலம் கொடுத்து விட்டு இறந்த தமிழ் காதலர்கள்..!!

2015 Thediko.com