தெறியில் மாஸ்ஸான சீனை வெளியிட்ட பிரபலம் தேர்தல் நேரத்தில் இப்படியா தளபதி செய்வார்!!

2015 Thediko.com