‘தெறி’ படத்துக்கு இப்படி ஒரு சிக்கலா? விஜய் அப்செட்..!!

2015 Thediko.com