தெறியாக தெறிக்கும் இணையத்தில் பட்டையை கிளப்பும் தலயின் தெறி..!!

2015 Thediko.com