’எழுதும் பேனா அழுது தீர்ந்துவிடுகிறது’- விவேக் தன் மகனுக்காக எழுதிய உருக்கமான கண்ணீர் மடல்..!!

2015 Thediko.com