கணணியில் இருக்கும் Hard Disk-ஐ RAM ஆக மாற்றி கணணியின் வேகத்தை அதிகரிப்பது எப்படி???

2015 Thediko.com