முதல் நாள் இத்தனை கோடி வசூல் செய்து விட்டதா அரண்மனை-2..!!

2015 Thediko.com