மிருதன் படத்தின் ‘மிருதா மிருதா’ பாடல் உருவான விதம்..!!

2015 Thediko.com