வரலாற்றில் முதன் முறையாக அதிகூடிய சேமிப்பு வசதியுடன் அறிமுகமாகும் iPhone

2015 Thediko.com