மனிதர்களை போலவே பேசி அசத்தும் காகம்..!!

2015 Thediko.com