’தல’ வழியில் இயக்குனருக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த ’தளபதி’..!!

2015 Thediko.com