ரஜனி ஏழ்மையில் இருப்பதால் வெள்ள நிவாரணத்துக்கு 10 லட்சம் மட்டும் கொடுத்தார்..!!

2015 Thediko.com