வேதாளம் படத்தின் ‘ஆளுமா டோலுமா’ பாடலின் அர்த்தம் என்ன????

2015 Thediko.com