நீ தட்டிப் பறிச்சா.. நான் எட்டிப் பிடிப்பேன்.. கவர்ச்சிப் போட்டியில் குதித்த ஸ்ரீதிவ்யா, கீர்த்தி..!!

2015 Thediko.com