கேள்வி தானே கேட்டேன் அதற்கு ஏன் இப்படி? விஷால் வருத்தம்

2015 Thediko.com