அன்று எனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை இன்றைக்கு நான் ஏன் ஒட்டு போடவேண்டும் – அஜித்

2015 Thediko.com